Veelgestelde vragen en verklarende woordenlijst

Vanouds was de beurs een trefpunt van kooplieden en de plaats waar zaken werden gedaan. Rotterdam kende al in 1598 een beursgebouw waarin handelsactiviteiten plaatsvonden en daarop betrekking hebbende verzekeringen konden worden gesloten. Amsterdam volgde later. Hier werd voor het eerst een beursgebouw in gebruik genomen in 1611.

De verzekeringszaken werden voor de handelslieden gedaan door als zodanig beëdigde makelaars in assurantiën en in Amsterdam ook door niet beëdigde assurantiebezorgers. Deze verzekeringstussenpersonen brachten de verzekeringen onder bij de op de beursvloer aanwezige assuradeuren, doorgaans gevolmachtigd agenten van binnen- of buitenlandse verzekeraars.

Bij het merendeel van de ter beurze gesloten verzekeringen was sprake van coassurantie. Dit leidde ertoe dat voor verschillende verzekeringsvormen uniforme voorwaarden (beurspolissen) werden ontwikkeld. Als gevolg van de invoering van het e-ABS-systeem, het elektronisch Assurantie Beurs Systeem voor de coassurantie, bestaan er sinds 1 januari 2004 in ons land geen fysieke beurzen meer

Verzekeringstussenpersoon. Oorspronkelijk was een makelaar een beëdigde verzekeringstussenpersoon en was de titel makelaar beschermd. In het Wetboek van Koophandel komt de makelaar niet meer voor en evenmin in de Wet financiële dienstverlening. Ter beurze werkzame makelaars in assurantiën noemen zich wel beursmakelaar ter onderscheiding van de provinciaal werkende makelaars.

Polis met gedeponeerde standaardvoorwaarden, die is aangepast aan de behoeften van de coassurantiemarkt. Beurspolissen zijn ontstaan uit de behoefte om een document te hebben waarvan ieder op voorhand de voorwaarden zou kunnen kennen en dat in het bijzonder kan worden gebruikt voor risico's waarop een groot aantal verzekeraars moet worden betrokken. Transportverzekeringen zijn naar hun aard zulke risico's, zij werden vanouds via de beurs en op beurspolissen verzekerd. Aan het vereiste van uniforme verzekeringsvoorwaarden wordt voldaan door de daarin gehanteerde standaardcondities. Deze beurspolisvoorwaarden mogen niet worden verward met de beurscondities.

De thans gebruikte beursvoorwaarden en -polissen zijn aangepast aan het nieuwe verzekeringsrecht en op 7 december 2005 gedeponeerd bij Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. (VNAB). Het betreft de Nederlandse Beursvoorwaarden voor Brandverzekering (NBB 2006), voor bedrijfsschadeverzekering (NBBU 2006), voor uitgebreide gevarenverzekering (NBUG 2006), voor zaak- en bedrijfsschadeverzekering (NBZB 2006) en de Nederlandse beurs-cascopolis voor de binnenvaart 2006, de Nederlandse beurs-goederenpolis 2006, de Nederlandse beurspolis voor landmateriaal 2006, de Nederlandse beurspolis voor aansprakelijkheid (NBA 2006) en de modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006.

Bij verschil van tekst, zal alleen de gedeponeerde tekst van kracht zijn. De beursvoorwaarden en -polissen dienen slechts als model: door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan ervan worden afgeweken. De beursvoorwaarden en -polissen zijn beschikbaar op de website van de VNAB.

Co-assurantie is het participeren van meerdere partijen in het verzekeren van 1 risico. Complexe of omvangrijke bedrijfsmatige risico's die verzekeraars niet alleen kunnen of willen dragen, worden dan in co-assurantie gesloten.

De leading underwriter is de verzekeraar die de verzekering als eerste heeft geaccepteerd en getekend en vaak ook het grootste deel van het risico heeft verzekerd.

Polis waarvan de voorwaarden door een makelaar zijn opgesteld, dit in tegenstelling tot een beurspolis of een maatschappijpolis.

Schriftelijk stuk vervaardigd door de makelaar, waarin opgenomen de gegevens van de te sluiten verzekering, dat door de verzekeraars wordt geparafeerd. De sluitnota, ook beursnota of slip genoemd, geldt als voorlopig bewijs dat het daarop omschreven gevaarsobject of belang door de verzekeraars, ieder voor het bij zijn paraaf vermelde aandeel, op de aangegeven condities en tegen de in de nota genoemde premie is gedekt.

In een later stadium wordt aan de hand van deze gegevens de polis opgemaakt. Doorgaans bestaat de sluitnota uit een kopie van het sluitbriefje, zij het met een aangepaste gedrukte tekst. Ook: Beursnota of Beursslip.

Een door de makelaar ondertekende en aan de verzekeringnemer gezonden mededeling ter bevestiging dat de verzekering werd gesloten. Het sluitbriefje is veelal het origineel van een stuk waarvan een kopie als sluitnota dient. Ook: Sluitnota.

Veelal klein bedrag dat door de makelaar op een schaderekening bij het overeenkomstig de polisbepalingen berekende schadebedrag (vermeerderd met de expertisekosten) wordt gevoegd om dit ter sluiting zodanig af te ronden, dat een te claimen bedrag wordt verkregen dat gemakkelijker over de verzekeraars kan worden verdeeld of een meer afgerond percentage van de totaal verzekerde som oplevert. Dit bedragje ter sluiting mag de makelaar behouden, afgezien van eventuele schaderegelingscourtage.
Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Gratis offerte Wat is het Menu
Live chat

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.